:   17.07.2024 .
:
 
 
* *
01796

Êàêîé ó âàñ ïðîöåññîð?
- 4-5-6'2017 -
4-5-6'2017
 
Ïðåçèäåíò ISTQB Ukraine (USQB) Àëåêñàíäð Òàðàñåíêî. IT-ïðîôåññèÿ: Òåñòèðîâàíèå ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ
3925
 
Èíòåðâüþ. ×àñòü 1. Íèêîëàé Ðîåíêî, Ïðåçèäåíò êîìïàíèè Ìèðàòåõ: Òåõíîëîãèÿ ×óäà
3877
 
 
 
 
 
2009 - 2024 © ..
.
"" .
Comput.com.ua, .
 @Mail.ru   YandeG