:   17.07.2024 .
:
 
 
* *
01796

Âû âåðèòå, ÷òî Èíòåðíåò ìîæåò
- 7-8'2012 -
7-8'2012
 
1
Óìåíüøàåì ôîòîãðàôèþ
Ïðèâåò, ÿ âàø âëþáëåííûé ÷èòàòåëü!
Ìåíÿ çîâóò Åâãåíèé. Òóò âîçíèêëà íåîáõîäèìîñòü îòïðàâèòü ñâîå ðåçþìå ñ ôîòîãðàôèåé ðàáîòîäàòåëþ, íî îíà ñäåëàíà öèôðîâîé ôîòîêàìåðîé è çàíèìàåò 5 ìåãàáàéò è äîêóìåíò Word ñ íåé íå îòïðàâëÿåòñÿ. Êàê ìîæíî óìåíüøèòü ôîòêó, è â êàêîé ïðîãðàììå ýòî ìîæíî ñäåëàòü?
Ñïàñèáî.
Çäðàâñòâóéòå, Åâãåíèé!
ß âàñ ïîíèìàþ, ïîñêîëüêó åñëè âñòàâèòü ôàéë ðàçìåðîì 5 Ìá ñ èçîáðàæåíèåì â äîêóìåíò MS Word, òî, ñîõðàíèâ òàêîé äîêóìåíò â øèðîêî ïîääåðæèâàåìûé ôîðìàò ôàéëà DOC, åãî ðàçìåð ìîæåò ïîëó÷èòüñÿ íå ìåíüøå 25 Ìá, à åñëè â ôîðìàò RTF, òî åãî ðàçìåð ìîæåò äîñòèãàòü 150 Ìá.
Ðàçóìååòñÿ, íèêàêîé ïî÷òîâûé îíëàéí-ñåðâèñ èëè ïðîãðàììà ïðîñòî íå â ñîñòîÿíèè ñôîðìèðîâàòü è îòïðàâèòü òàêîå îãðîìíîå ïèñüìî. Ê òîìó æå ïîëó÷àòåëü íàâðÿä ëè çàõî÷åò îòêðûâàòü òàêîå ïèñüìî, ïîñêîëüêó îíî ïîêàæåòñÿ åìó ïîäîçðèòåëüíûì.
Âû ïðàâû â òîì, ÷òî èçîáðàæåíèå íåîáõîäèìî óìåíüøèòü. ×òîáû åãî óìåíüøèòü (ìàñøòàáèðîâàòü), íå íóæíî èñêàòü íèêàêóþ ïðîãðàììó, ïîñêîëüêó îíà óæå åñòü â Windows è íàçûâàåòñÿ îíà Paint.
7284
 
Èíòåðíåò: âå÷íàÿ øêîëà æèçíè
Íå çíàþ êàê Âàñ, à ìåíÿ âñåãäà óãíåòàë ýòîò çàâåò âîæäÿ ìèðîâîé ðåâîëþöèè. Âåäü ñîâðåìåííàÿ îòå÷åñòâåííàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñèñòåìà ïîñòðîåíà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû íàïðî÷ü îòáèòü ó äåòåé âñÿêîå æåëàíèå ó÷èòüñÿ. Íà÷èíàÿ ñî øêîëû è çàêàí÷èâàÿ âûñøèìè ó÷åáíûìè çàâåäåíèÿìè. Áûâàþò, êîíå÷íî, èñêëþ÷åíèÿ, íî â öåëîì ñèòóàöèÿ ïëà÷åâíàÿ.
Åäèíñòâåííîå, ÷òî îñòàåòñÿ ÷åëîâåêó, íå óòðàòèâøåìó ñòðåìëåíèÿ ê çíàíèÿì – ýòî ñàìîîáðàçîâàíèå. Êàê ðàç î ñàìîîáðàçîâàíèè õî÷ó ðàññêàçàòü ÿ â äàííîé ñòàòüå. Âåðíåå î òîì, êàê â ðàçâëåêàòåëüíîé ôîðìå áåç ó÷åáíèêîâ ïîâûñèòü ñâîè çíàíèÿ â ñôåðå IT è íå òîëüêî.
6956
 
Ïðîñìîòð âèäåî
...
2
 
Êîëëèíåàðêà: Äåëàåì óñèëèòåëü äëÿ Wi-Fi
...
2
 
Êàê ðîæäàëñÿ çâóê 1
...
2
 


Îáçîð áåñïëàòíûõ àíòèâèðóñîâ ÷.2
Èòàê, â ïðîøëûé ðàç ÿ âàì ïîîáåùàë ïðîâåñòè ñðàâíèòåëüíûé òåñò áåñïëàòíûõ è ïëàòíûõ àíòèâèðóñîâ. Ãäå-òî òàì äàæå ïðîñêî÷èëà ôðàçà, ÷òî ýòî áóäåò áîìáà.
Òàê âîò, äîðîãèå ÷èòàòåëè, ÿ âàñ ñåé÷àñ îáðàäóþ. Âû ñòîèòå ïðÿìî íà ìèííîì ïîëå ;)
9946
 
Ìàñòåð-êëàññ ïî ÐÍÐ: äåëàåì ôîòîãàëåðåè
...
2
 
MS Office 2010: Ãäå ñêà÷àòü ïëàãèíû Mathematics, MathType, PoverPivot
Äîáðèé Äåíü! ϳäêàæ³òü, áóäü-ëàñêà, äå ìîæíà çàâàíòàæèòè çãàäàí³ â âàø³é ñòàòò³ ïëàã³íè äî MS Office, à ñàìå PoverPivot, Mathematics, MathType? ßêó âåðñ³þ MS Office 2007 ÷è 2010 âèêîðèñòàíî â çàçíà÷åí³é ñòàòò³? Ìîæëèâî, âè áóäåòå ðîçïîâ³äàòè ïðî ùå ÿê³-íåáóäü äîäàòêè â ïðîäîâæåíí³ ö³º¿ ñòàòò³, òîä³ âêàæ³òü ïî ìîæëèâîñò³ ë³íêè äëÿ âñ³õ ïëàã³í³â.
Äÿêóþ. Îëåêñàíäð
³òàþ!
7259
 
POST êîäû: Äèàãíîñòèðóåì êîìïüþòåð
Òåîðèÿ
Åñëè êîìïüþòåð íå âêëþ÷àåòñÿ, è ïðè ýòîì íåò íèêàêîãî çâóêîâîãî ñèãíàëà, è íå ÷åãî íå îòîáðàæàåòñÿ íà ìîíèòîðå, âàì ïîìîæåò ïðîöåäóðà POST. Êîãäà êîìïüþòåð òîëüêî âêëþ÷àåòñÿ (èëè ïåðåçàãðóæàåòñÿ) BIOS ïðîâåðÿåò âñþ ñèñòåìó è îòïðàâëÿåò íà àäðåñ 80h êîäû (ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ó ðàçíûõ òèïîâ BIOSà íå îäèíàêîâûå êîäû íà îäíó è òó æå îøèáêó).
Ñ ïîìîùüþ POST-êàðòû ìû ìîæåì óâèäåòü õîä ïðîâåðêè. POST-êàðòà – óñòðîéñòâî, êîòîðîå ñ÷èòûâàåò ñ PCI (èëè äðóãèõ ñëîòîâ) POST êîäû è âûâîäèò èõ íà äèñïëåé â øåñòíàäöàòåðè÷íîì âèäå (ðèñ. 1). Öåíû íà POST êàðòû âàðüèðóþòñÿ îò 50 äî 700 ãðí.
10723
 
Windows 7: äåëàåì ñëàéä-øîó â Windows Media Center
...
2
 
1
 
 
 
 
2009 - 2024 © ..
.
"" .
Comput.com.ua, .
 @Mail.ru   YandeG