:   17.07.2024 .
:
 
 
* *
01796

Êàêàÿ ó âàñ âèäåîêàðòà?
- 1-2'2012 -
1-2'2012
 
1
Windows 7: Óáèðàåì íàäïèñü ñ ðàáî÷åãî ñòîëà
×èòàþ âàø æóðíàë è âèæó, ÷òî ìíîãèì ïîìîãàåòå. Ïîìîãèòå è ìíå. Ó ìåíÿ óñòàíîâëåíà Windows 7 è ìíå óæå íàäîåëà íàäïèñü «Âàøà êîïèÿ Windows íå ÿâëÿåòñÿ ïîäëèííîé» íà ýêðàíå ñïðàâà âíèçó.
Ñïàñèáî.
Òàêàÿ íàäïèñü (ðèñ. 1) ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî â íåé íàïèñàíî. È ÷òîáû å¸ óáðàòü, âàì äîñòàòî÷íî àêòèâèðîâàòü ñèñòåìó, ÷òîáû îíà ñòàëà ðåãèñòðèðîâàííîé. Íó à åñëè âàñ óñòðàèâàþò íåêîòîðûå íåóäîáñòâà ïðè ðàáîòå ñ íåé, êàê ïðîïàäàíèå îáîåâ íà ðàáî÷åì ñòîëå è ïðî÷åå, òî ìîãó ïðåäëîæèòü ñïîñîá ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.
16364
 
Ïî÷åìó ôàéëû íå äåôðàãìåíòèðóþòñÿ?
̳é êîìï’þòåð Intel Celeron-A 400 MHz/ÎÇÓ 320/HDD 4 Ãá/DVD-RAM ç Microsoft Windows XP Professional SP2. ϳñëÿ äèôðàãìåíòàö³¿ ïî÷àëè çàëèøàòèñÿ ôðàãìåíòîâàí³ ôàéëè (ìàëþíîê 1). Äåôðàãìåíòàòîð Defraggler íå äîïîìàãàº. Çàëèøàþòüñÿ ôðàãìåíòîâàí³ 2 ôàéëè-÷åðâîíèì. Defraggler äຠïðî íèõ â³äîìîñò³ (ìàëþíîê 2). Ïåðåâ³ðêà Malwarebytes Anti-Malware í³÷îãî íå äàëà. dz ñâîãî ñóìíîãî äîñâ³äó ¿õ ïîÿâà – ïåðåäâ³ñíèê ïàä³ííÿ ñèñòåìè.
 
9640
 
SATA ²²² è USB 3.0 - ïîðà ñäåëàòü àïãðåéä
...
5
 
RamDisk: âèðòóàëüíûé äèñê â ïàìÿòè
...
2
 
Äîñüå íà USB
...
1
 


Ìèíè-êèíîçàë â ìîáèëüíîì òåëåôîíå. ×àñòü 4
...
2
 
Sony Sound Forge: Ïåðâûå øàãè â
...
2
 
Êèáåðïðåñòóïíîñòü: Ôèíàíñîâûé óùåðá. ×àñòü 1
...
9
 
Ñàìûå ðàçäðàæàþùèå ÿâëåíèÿ ñîâðåìåííîãî Èíòåðíåòà
Èçäàíèå Telegraph ñîñòàâèëî åùå îäèí èíòåðåñíûé ñïèñîê – ÿâëåíèé, êîòîðûå áîëüøå âñåãî ðàçäðàæàþò ïîëüçîâàòåëåé â ñîâðåìåííîì âåáå.
1. Ëåíèâàÿ àêòèâíîñòü
Òåïåðü, ÷òîáû âûðàçèòü ñâîé ïðîòåñò, äîñòàòî÷íî ïðîñòî ïðèñîåäèíèòüñÿ ê ãðóïïå â ñîöñåòè èëè ðåòâèòíóòü çàïèñü èç ìèêðîáëîãà. Îäíàêî òàêèå ïðîòåñòû ÿâëÿþòñÿ ãîðàçäî ìåíåå ýôôåêòèâíûìè, ÷åì òðàäèöèîííûå ìèòèíãè è ìàðøè. Ýòî ñ óñïåõîì áûëî ïðîäåìîíñòðèðîâàíî â Èðàíå ïðè ïîïûòêå ñâåðãíóòü ðåæèì Ìàõìóäà Àõìàäèíåæàäà.
2. Ñîîáùåíèÿ î ñîîáùåíèÿõ
Íàøè ïî÷òîâûå ÿùèêè çàáèòû ñîîáùåíèÿìè èç ñîöñåòåé î òîì, ÷òî êòî-òî ïðèñîåäèíèëñÿ ê íàøåìó êðóãó èëè íàïèñàë íàì ñîîáùåíèå. Ïîêà íå áóäåò ñîçäàíî ïðèëîæåíèå, ïîçâîëÿþùåå ÷èòàòü ñîîáùåíèÿ èç ñîöñåòåé íåïîñðåäñòâåííî â ñâîåì ïî÷òîâîì ÿùèêå, ìû áóäåì ñòðàäàòü îò ýòîãî îãðîìíîãî ïîòîêà íåíóæíûõ óâåäîìëåíèé.
3. 戕ֈ
5838
 
Might & Magic Heroes VI
 ýòîì ãîäó âûéäóò íîâûå «Ãåðîè ìå÷à è ìàãèè VI», à òî÷íåå «Might & Magic Heroes VI».
Ñêàçàòü, ÷òî ÿ ôàíàò «ãåðîåâ», ýòî íè÷åãî íå ñêàçàòü. Íó, èãðàþ èíîãäà åù¸ «Supreme Commander 2» è «Batman Arkham Asylum», íî «ãåðîè» – ýòî ìîÿ ñëàáîñòü.
Íà÷èíàë èãðàòü ñ «Ãåðîè ìå÷à è ìàãèè III: Âî èìÿ Áîãîâ», à â èòîãå ïåðåèãðàë âî âñå âåðñèè îò I äî V, âêëþ÷àÿ âñå âîñåìü «Õðîíèê Ãåðîåâ». Ó êàæäîé âåðñèè áûëè ñâîè ïëþñû è ìèíóñû.
È âîò ñåé÷àñ èãðàþ â «Might & Magic Heroes VI».
 «øåñòûõ» ãåðîÿõ ââåäåíî ìíîãî íîâîãî, íî ðàçðàáîò÷èêè è íå çàáûëè «èçþìèíêè» ïðåäûäóùèõ âåðñèé.
10425
 
1
 
 
 
 
2009 - 2024 © ..
.
"" .
Comput.com.ua, .
 @Mail.ru   YandeG