:   22.06.2024 .
:
 
 
* *
01796

Êàê âû âèäåòå íåòáóêè?
Ðåçóëüòàòû îïðîñîâ
 

3

Ïîëüçóåòåñü Blu-ray?
Íåò, ñëèøêîì äîðîãî
73 %
Äóìàþ êóïèòü
4 %
Äà
8 %
×òî ýòî?
13 %
 
: 270
 

 
Ïîëüçóåòåñü MS Office?
Äà
84 %
Íåò
15 %
 
: 304
 

 
Ïîëüçóåòåñü UPS?
Äà
39 %
Íåò
42 %
Ñîáèðàþñü êóïèòü
18 %
 
: 254
 

 
Ïîëüçóåòåñü Wi-Fi?
Äà
54 %
Íåò
36 %
Ñîáèðàþñü
9 %
 
: 333
 

 
Ïîëüçóåòåñü äîìàøíåé ñåòüþ?
Äà
52 %
Íåò
37 %
Ñîáèðàþñü
10 %
 
: 252
 

 
Ïðåäïî÷èòàåòå èãðû
Øóòåðû
20 %
Ñòðàòåãèè
32 %
Ñèìóëÿòîðû
14 %
Ðîëåâûå
8 %
Êâåñòû
5 %
Ëîãè÷åñêèå
11 %
Ìíîãîïîëüç.
6 %
Àðêàäû
2 %
 
: 249
 

 
Ïðîãðàììèðóåòå íà
Ñè
6 %
Pascal
10 %
Basic
2 %
PHP
4 %
Perl
0 %
HTML-JavaScript
5 %
Java
2 %
Assembler
1 %
Íåò
37 %
Òîëüêî ó÷óñü
27 %
ActionScript
1 %
 
: 305
 

 
Ñàìàÿ âàæíàÿ äëÿ âàñ òåìà
Áåçîïàñíîñòü
12 %
Ñèñòåìà
8 %
Æåëåçî
11 %
Ïîëåçíûå ïðîãðàììû
32 %
Ñåòü
4 %
Ìóëüòèìåäèà
2 %
Ãàäæåòû
1 %
Èãðû
4 %
Ïîçíàâàòåëüíî
11 %
Ïðîãðàììèðîâàíèå
11 %
 
: 290
 

 
Ñêîëüêî ó âàñ â äîìå ÏÊ?
Îäèí
42 %
Äâà
55 %
Íè îäíîãî
1 %
 
: 311
 

 
Ó âàñ Èíòåðíåò-äîñòóï
Dial-up (òåë.ëèíèÿ)
2 %
ADSL (òåë.ëèíèÿ)
20 %
LAN (Ethernet-êàáåëü)
53 %
LAN-DOCSIS (TV-êàáåëü)
8 %
LAN (ñïóòíèêîâûé)
1 %
EV-DO (ñîòîâûé)
7 %
GPRS (÷åðåç ìîáèëüíèê)
3 %
Íå çíàþ
2 %
Òîëüêî íà ðàáîòå
0 %
Èíòåðíåò-êëóá
0 %
WiFi-êàôå
0 %
Ñèæó ó äðóãà
0 %
 
: 284
 


3
 

 
 
 
 
 
2009 - 2024 © ..
.
"" .
Comput.com.ua, .
 @Mail.ru   YandeG