:   17.07.2024 .
:
 
 
* *
01796

Ïîëüçóåòåñü Blu-ray?
Ðåçóëüòàòû îïðîñîâ
 

2

Êàêàÿ ÎÑ íà âàøåì ÏÊ?
Windows 98
1 %
Windows ME
0 %
Windows 2000
0 %
Windows 2003
0 %
Windows XP
37 %
Windows Vista
1 %
Windows 7
40 %
Äðóãàÿ
2 %
Ó ìåíÿ èõ íåñêîëüêî
8 %
Linux
1 %
Ubuntu
3 %
Windows 8
0 %
Windows 10
2 %
 
: 577
 

 
Êàêàÿ ó âàñ âèäåîêàðòà?
AMD
27 %
nVidia
56 %
Âñòðîåííàÿ
15 %
 
: 325
 

 
Êàêèì àíòèâèðóñîì ïîëüçóåòåñü?
AVIRA AntiVir
19 %
NOD
23 %
Kaspersky
16 %
Dr Web
9 %
McAfee
2 %
Panda
1 %
Symantec
4 %
Avast
23 %
 
: 397
 

 
Êàêèì áðàóçåðîì ïîëüçóåòåñü?
Internet Explorer
3 %
Opera
30 %
FireFox
32 %
Safari
1 %
Chrome
26 %
Äðóãîé
4 %
SlimBrowser
0 %
Avant Browser
0 %
MyIE
0 %
Netscape
0 %
 
: 477
 

 
Êàêèì âû õîòèòå âèäåòü íàø æóðíàë?
Ãëÿíöåâûì è öåíà äëÿ ìåíÿ íå èìååò çíà÷åíèÿ
4 %
Ëþáàÿ áóìàãà, âñå ñòðàíèöû öâåòíûå, äàæå åñëè ñòàíåò äîðîæå
6 %
Äëÿ ìåíÿ âàæíà ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ è íåâûñîêàÿ öåíà
88 %
 
: 331
 

 
Êàêîé ó âàñ âèí÷åñòåð?
Western Digital
23 %
Seagate
16 %
Samsung
28 %
Hitachi
10 %
Toshiba-Fujitsu
2 %
Äðóãîå
4 %
Íå çíàþ
14 %
 
: 229
 

 
Êàêîé ó âàñ ïðîöåññîð?
AMD
38 %
Intel
56 %
VIA
4 %
 
: 372
 

 
Íóæåí ëè â æóðíàëå êðîññâîðä?
Äà, âñåãäà èíòåðåñíî
39 %
Íåò
33 %
Âñ¸ ðàâíî
27 %
 
: 277
 

 
Íóæíû ëè àíåêäîòû â æóðíàëå?
Äà, ñîçäà¸ò àòìîñôåðó è íàñòðîåíèå
81 %
Íåò, íå ëþáëþ þìîð
5 %
Âñ¸ ðàâíî
12 %
 
: 301
 

 
Îáú¸ì HDD â âàøåì ÏÊ
ìåíüøå 100 Ãá
5 %
100-200 Ãá
11 %
200-300 Ãá
7 %
300-500 Ãá
24 %
500-1000 Ãá
18 %
1-2 Òá
17 %
2-4 Òá
8 %
áîëüøå 4 Òá
4 %
Íå çíàþ
2 %
 
: 311
 


2
 

 
 
 
 
 
2009 - 2024 © ..
.
"" .
Comput.com.ua, .
 @Mail.ru   YandeG